Maribor, 04.03.2024 sitemap CD-ji Dravski val E-račun Energetska sanacija DD Drava MB Javni razpisi Informacije javnega značaja Kontakti

Delovanje doma

Dom deluje pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport, ki sofinancira dejavnost doma, hkrati pa tudi nadzira izvajanje dogovorjenega programa in delo doma.

Pomembni organi doma so:

 • svet doma
 • ravnatelj
 • vzgojiteljski zbor
 • strokovni aktivi vzgojiteljev
 • svet staršev
 • domska skupnost

Svet doma je sestavljen iz predstavnikov ustanovitelja (3), predstavnikov delavcev (5), predstavnikov staršev (3) in predstavnikov dijakinj in dijakov (2), ki sprejemajo pomembne odločitve in akte: letni delovni načrt, poslovne usmeritve za nadstandardne storitve, program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, potrjuje višino oskrbnine dijakov…

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku vzgojne skupine, ki je v mesecu septembru. Svet staršev se  sestane najmanj dvakrat letno in ob aktualni problematiki obravnava še:

 • poročilo o rezultatih vzgojno-izobraževalnega dela,
 • analizo vzgojnih ukrepov,
 • pravila življenja in dela v domu.

Domska skupnost je formalna oblika organiziranosti dijakov v dijaškem domu, ki se oblikuje v začetku šolskega leta.

Cilji domske skupnosti so:

 • dijaki se zavestno in aktivno vključujejo v domsko življenje,
 • izboljšujejo in poglabljajo kulturo odnosov v dijaškem domu,
 • pridobivajo praktične izkušnje ob prevzemanju odgovornosti,
 • razvijajo se pomembne lastnosti za osebnostno rast, kot so: kritičnost, iniciativnost, odgovornost, samostojnost, pozitiven odnos do dela in učenja, ustvarjalnost, humanost, solidarnost in pomoč drugim, redoljubnost, doslednost, motiviranost za pozitivne vrednote, ambicioznost, zaupanje vase, resnicoljubnost, iskrenost, spoštovanje sebe in drugih,  osvajanje moralnih vrednot in etičnih načel, ki so usmerjene v bolj napredno in humano družbo…

Dijake vseskozi aktivno vključujemo v proces  uresničevanja programa ter življenja in dela v domu – od načrtovanja do vrednotenja. Domsko skupnost vodijo voljeni predsednik in predstavniki vseh vzgojnih skupin, mentor je  vzgojitelj, ki je vsako šolsko leto določen na prvi pedagoški konferenci.

Organiziranost dijaškega doma

Dijaški dom drava EkoSola ECO Dijaški dom Zdrava šola