Maribor, 04.03.2024 sitemap CD-ji Dravski val E-račun Energetska sanacija DD Drava MB Javni razpisi Informacije javnega značaja Kontakti

Vzgojna skupina

Vzgojna skupina je osnovna organizacijska enota dijakov v dijaškem domu. Lahko je organizirana po spolu, starosti, letniku ali vrsti šol, ki jih dijaki obiskujejo. V njej je omogočeno dijakom, da neposredno izražajo stališča in interese ter se dogovarjajo o vseh bistvenih vidikih življenja in dela v dijaškem domu.

Vzgojna skupina je organizirana kot formalna skupina v začetku šolskega leta in ni nujno, da je v isti kot preteklo leto. Po potrebi se namestitev v skupino lahko med šolskim letom tudi spremeni. Včasih je celo bolje, da se dijaki preselijo in menjajo vzgojitelja ali prostor. Vzgojna skupina se konstituira z izvolitvijo predsednika in njegovega namestnika ter predstavnikov, ki jih skupina delegira v komisije domske skupnosti. Predstavniki so odgovorni za povezavo med skupino in domsko skupnostjo za prenos informacij in izpeljavo dogovorjenih nalog.

Pomembna funkcija vzgojne skupine je razvijanje komunikacijskih odnosov. Dijaki se dogovarjajo o delu, delitvi dela in skupaj ocenjujejo uspehe. To pospešuje kritičnost in samokritičnost dijakov, razvija iniciativnost, odgovornost in medsebojno delovanje. Spodbujanje razvoja soodgovornosti za delovanje vzgojne skupine je eden od pomembnih vidikov domske vzgoje.

Skupina vrstnikov ima izjemen vpliv na razvoj posameznika, posebej v mladostniškem obdobju. Mehanizmi psiho-socialne interakcije spodbujajo in vodijo aktivnosti slehernega dijaka v vzgojni skupini. V vzgojni skupini se dijak prilagaja, prilagaja tudi svoja stališča do drugih, kar spodbuja razmišljanje, vodi do novih spoznanj in posredno k sprejemanju pozitivnih socialnih navad. V vzgojni skupini se dijak uči solidarnosti, kulture in komunikacije. Skupina pospešuje proces osamosvajanja, zorenja, osebnostne rasti in socializacije.

V domu so vse vzgojne skupine enakovredne in enakopravne. Dom mora zavračati elitizem in prevlado enih nad drugimi.

V domu imamo formiranih 7 fantovskih in 7 dekliških skupin,  sestavljene so različno po starosti, letniku in vrsti šol. Vzgojitelj prevzame v skupini vlogo vodje in organizatorja, jo zastopa in skrbi za njeno vzgojno učinkovito in smotrno delovanje.

Vzgojitelj na osnovi letnega načrta vzgojnega dela z dijaki izdela letni program in načrt dela vzgojne skupine. Načrtovanje obsega dve ocenjevalni obdobji in se zapiše v dveh delih po nasledenjem vrstnem redu: cilj – vsebina, metoda (oblika in število ur letno). Sodelovanje dijakov v procesu načrtovanja pa tudi izvajanja ter vrednotenja je izredno pomembno za učinkovito vzgojno delo in osebnostno pobudo mladih ter vzgojno poslanstvo dijaškega doma.

Dijaški dom drava EkoSola ECO Dijaški dom Zdrava šola