Maribor, 28.09.2023 sitemap CD-ji Dravski val E-račun Energetska sanacija DD Drava MB Javni razpisi Informacije javnega značaja Kontakti

EKOšola

Predstavitev Ekošole

Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole skladno z metodologijo 7 korakov, ki jih lahko primerjamo z ISO standardi 14001. V program se lahko vključi šola kot celota (učitelji, učenci, vodstvo šole, svet šole, svet staršev in predstavniki lokalnih oblasti). Vedno bolj se je potrebno zavedati, da je temelj odgovornega odnosa do okolja izobraževanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S projektom »Ekošola kot način življenja« se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Prav »Ekošola kot način življenja« skozi metodološko dodelan in mednarodno primerljiv model razvija odgovorno ravnanje z okoljem in naravo z možnostjo medpredmetnega povezovanja znanja za življenje.

Zavedanje, da bodo današnji učenci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel Ekošole kot načina življenja. Otroci in mladi že danes preko dejavnosti v ekošoli postajajo pravi ambasadorji Slovenije za uresničevanje trajnostnega razvoja in tudi vplivajo na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja, če je to potrebno. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju v osnovnih in srednjih šolah. Ekošola poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Skratka celostno gradi človeka za prihodnost.

 • Okoljsko vzgojo kot sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta posebej,
 • vključuje naravoslovne dejavnosti za povezovanje ciljev in vsebin med predmeti,
 • vključuje vrednostne cilje v življenje šole,
 • organizira dejavnosti z mladimi, ki so odraz ustvarjalnosti novih idej in akcij,
 • celovito organizira vzgojno dela znotraj šole v povezavi s krajem in nosilci odločanja
 • povezuje mlade med državami Evrope in sveta,
 • ekošola je šola za življenje.

Glavni cilj slovenske ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.

Ostali cilji so:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost,
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi,
 • povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše.

Ekošola bogati čustvene vezi otroka do narave. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Ekošola daje učencem in učiteljem priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – ekozastave. To je tudi edino veliko javno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji.

Ekošola pri nas

Ekošola v Dijaškem domu Drava Maribor ni le projekt, v katerega smo se vključili sredi lanskega šolskega leta, ampak je predvsem način življenja vsakega izmed nas – dijakov, vseh delavcev doma, staršev in celotne lokalne skupnosti, ki ga moramo živeti v tretjem tisočletju.

Odgovornost nas vseh je, da varujemo naravo, saj s tem omogočamo ljudem po svetu, predvsem tistim, ki živijo v občutljivih in ranljivih okoljih, da bodo tudi oni živeli v zdravem in prijetnem okolju.

K temu bomo pripomogli že z drobnimi vsakdanjimi dejanji, kot so:

 • zbiranje odpadnega papirja, baterij, kartuš, plastenk.,
 • ugašanje luči v prostorih, kjer se trenutno ne nahajamo,
 • uporaba platnenih nakupovalnih vrečk namesto plastičnih,
 • spoštljiv odnos do hrane,
 • uporaba vode iz piše, namesto iz plastenk.

in še bi lahko naštevali, kako vse si prizadevamo za naš lepši skupni jutri.

Da pa ob zastavljenih ciljih dosegamo tudi vidne rezultate, pričajo tone zbranega papirja, s katerim bo sofinancirana izgradnja otroškega igrišča v naši neposredni soseščini, stotine plastenk in zamaški, ter izrabljene kartuše, ki jih darujemo v dobrodelne namene.

Vse, kar naredimo za druge, nas bogati. Brez dvoma nas bo bogatila tudi naša Zemlja, če bomo vsak zase in vsi skupaj naredili drobne korake na poti ohranjanja prečudovite narave.

Dijaški dom drava EkoSola ECO Dijaški dom Zdrava šola