Maribor, 24.01.2021 sitemap CD-ji Dravski val E-račun Energetska sanacija DD Drava MB Javni razpisi Informacije javnega značaja Kontakti

Informacije javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR,
Smetanova ulica 67,
2000 Maribor,
Slovenija

Tel.: 02/23-48-150
Faks: 02/23-48-170
Elektronski naslov: info@arhiv.dddrava.si

Odgovorna uradna oseba: Ravnatelj: Ivan SAGADIN, prof.
Tel.: 02/23-48-154
Elektronski naslov: info@arhiv.dddrava.si
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.arhiv.dddrava.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S
KATERIMI RAZPOLAGA

2.a. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: - področje vzgoje in izobraževanja
- bivanje v dijaškem domu; dijaki in študentje
- druge nastanitve za krajši čas
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Sedež – Dijaški dom Drava
Smetanova ulica 67, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: (02) 23-48-150
Organigram zavoda: Pedagoško-strokovni sektor:
- vzgojitelji VS srednja šola
- drugi strokovni sodelavci (svetovalna
delavka, knjižničarka)
Gospodarsko-upravni in računovodski
sektor:
+ uprava:
- ravnatelj,
- računovodja
- knjigovodja
- poslovni sekretar
+ tehnična služba
- hišnik
- čistilka
- perica
- varnostnik
- vratar
+ kuhinja
- ekonom in vodja kuhinje
- kuharji
- kuharske pomočnice

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Ivan Sagadin, prof.,ravnatelj
Tel.: 02-23-48-154
Elektr. naslov: info@arhiv.dddrava.si

2.c. seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa ( preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov )

Notranji predpisi: Sklep o ustanovitvi zavoda
Državni predpisi: Register predpisov RS
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih ( UL
RS št. 75/06 )
Pravilnik o normativih in standardih v
dijaških domovih ( UL RS št. 76/03, 89/03,
61/05, 100/07, 67/08 )
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ( ZOFVI-UPB5 UL RS št.
16/07, 36/08 )
Zakon o delovnih razmerjih ( UL RS št.
42/02, 103/07 )
Zakon o javnih uslužbencih ( ZJU-UPB3 UL
RS št. 63/07, 65/08 )
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
(ZSPJS-UPB7,ULRS št. 95/07,17/08, 58/08, 80/08
Zakon o javnih naročilih (ZJN-UPB1 ULRS
36/04 )
Zakon o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-
UPB1 UL RS št. 94/07 )
Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja ( ZDIJZ-UPB2 UL RS št.51/06 )
Zakon o splošnem upravnem postopku
(ZUP-UPB2 UL RS št. 24/06, 126/07, 65/08 )
Zakon o računovodstvu ( UL RS št. 23/99)
Predpisi EU: Register predpisov RS- poglavja EU
Zakonodaja EU

2.d. Seznam predlogov predpisov ( preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov )

Predlogi predpisov: Predlogi predpisov

2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt s finančnim načrtom

2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: - volitve v svet zavoda
- postopek imenovanja ravnatelja postopek: sprejema v dijaški dom

2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam evidenc: - evidence, ki se vodijo v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov
( povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov )

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: /

2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Sklopi informacij: /

3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop: - dostop preko spletnega mesta
- fizični dostop je možen v času uradnih ur na sedežu organa, ter po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja
Dostop na podlagi posebne zahteve: - neformalna zahteva
- formalna zahteva
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: - prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v skladu z 15. členom
- Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA ZNAČAJA

Cenik ( Uredba o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja )

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

- informacije o vpisu v dijaški dom
- informacije o prostih mestih v dijaškem domu
- informacije o pogojih bivanja
Dijaški dom drava EkoSola ECO Dijaški dom Zdrava šola