Maribor, 11.12.2023 sitemap CD-ji Dravski val E-račun Energetska sanacija DD Drava MB Javni razpisi Informacije javnega značaja Kontakti

Pravila bivanja v Dijaškem domu Drava Maribor

 

 

 

PRAVILA  BIVANJA V DIJAŠKEM DOMU DRAVA MARIBOR

Pogoji bivanja v dijaškem domu so opredeljeni v PRAVILNIKU O BIVANJU V DIJAŠKIH DOMOVIH, Uradni list št. 97, 19. 9. 2006 ( I. SPLOŠNE DOLOČBE – 1. in 2. člen, II. SPREJEM IN BIVANJE – A/ Postopek sprejema v dijaški dom –  3., 4., 5., 6., 7. in 8. člen) in PRAVILNIKU O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH.

NAČIN PLAČEVANJA DOMSKE OSKRBNINE

Način plačevanja domske oskrbnine je opredeljen v PRAVILNIKU O BIVANJU V DIJAŠKIH DOMOVIH (II. SPREJEM IN BIVANJE – B/ Stroški bivanja v dijaškem domu – 9., 10., 11. , 12., 13., in 14. člen).

Dodatek:

 • oskrbnina se plačuje za tekoči mesec, do 20. v mesecu,
 • odjava prehrane se upošteva za pretekli mesec,
 • če dijak ne poravna oskrbnine 2 zaporedna meseca do 20. v mesecu, se začasno, dokler se oskrbnina ne poravna, izpiše iz doma. Posamezne primere rešuje ravnatelj s starši oziroma skrbniki,
 • prehrana se mora odjaviti vsaj dan  prej do 10.00 dopoldan, oziroma odjave vikendov do četrtka do 10,00 ure dopoldan,
 • odjava prehrane je možna iz naslednjih vzrokov: bolezen, delovna praksa, šolski izlet, izbirne vsebine, napovedana odsotnost nad tri dni, nabor, prosti dnevi po urniku, šolske obveznosti, smrt v družini, zdravniški pregled, krvodajalska akcija, raziskovalna dejavnost, tekmovanja, ministrovi dnevi, nastopi,
 • v izjemnih primerih (bolezen ipd.) je možna odjava tudi za isti dan,
 • odjava posameznih obrokov ni možna, razen v izjemnih primerih zaradi šolskega urnika ali priporočila zdravstvene službe in z vednostjo staršev in soglasjem ravnatelja,
 • prehrana se prične s ponedeljkovim zajtrkom in se zaključi s petkovim kosilom (večerja za petke je odjavljena in ni zaračunana),
 • za dijake, ki ostajajo v dijaškem domu čez vikend, je prehrana organizirana po dogovoru,
 • v primeru, da ima dijak med tednom delovno prakso doma, se mu zmanjšajo stroški oskrbnine: – za dva dni odsotnosti v tednu 25% zneska režije, – za tri dni odsotnosti v tednu 35% zneska režije.

HIŠNI RED

 • Življenje v DD poteka po časovnem zaporedju:
  • od 6.00 do 7.30 vstajanje, osebna higiena in pospravljanje
  • od 6.00 do 8.30 zajtrk (zaradi šolskih obveznosti možen že od 5.30 dalje)
  • od 8.00 do 11.00 učne ure
  • od 9.30 do 10.00 dopoldansko kosilo
  • od 11.00 do 15.00 prosti čas in interesne dejavnosti
  • od 12.30 do 16.30 kosilo
  • od 15.00 do 18.00 učne ure
  • od 18.30 do 21.00 večerja
  • od 18.00 do 21.30 prosti čas, interesne dejavnosti
  • izhodi po 21,00 so možni le z dovoljenjem matičnega vzgojitelja in soglasjem staršev.
 • Po 21.00 se čas prihoda dijakinj in dijakov (v nadaljevanju: dijaki) beleži v programu SEZAM.
 • Od 21.00 do 22.00 dežurne vzgojiteljice in vzgojitelji (v nadaljevanju: vzgojitelji) opravijo popis prisotnosti dijakov v vzgojnih skupinah (dijaki morajo biti v svojih sobah, oz. se morajo javiti vzgojitelju, če so iz objektivnih razlogov v drugih prostorih); imena odsotnih dijakov vzgojitelji vnesejo v program SEZAM.
 • Dom je varovan 24 ur na dan.
 • Čez dan skrbijo za red in mir v dijaškem domu vzgojitelji, vstope/izstope in dogajanje pred dijaškim domom in v avli nadzoruje vratar, na njegov poziv tudi vzgojitelji.
 • Za nočni red in mir skrbita vratar in nočni varnostnik, ki beleži kršitelje nočnega miru in nadzoruje prihode po 21.00.
 • Med22.00 in6.00 ter med učnimi urami mora biti v dijaškem domu mirno in tiho; dijaki ne smejo biti glasni, ne smejo razgrajati, ropotati, uporabljati akustičnih in drugih naprav, s katerimi bi povzročali hrup in vznemirjali stanovalce v dijaškem domu in soseski. Motilne naprave in pripomočke so dijaki dolžni odstraniti na zahtevo vzgojitelja in varnostnika.
 • Obiski po sobah v drugih vzgojnih skupinah in v skupnih prostorih so dovoljeni do 21.00, razen v izjemnem primeru, ko to dovoli vzgojitelj.
 • Domske prireditve se praviloma končajo ob 22.00.
 • V času učnih ur poteka učenje v sobah ali v učilnicah. Vzgojitelj lahko zahteva, da se dijak uči v učilnici, če meni, da je to dobro za dijaka.
 • Obiski med učnimi urami niso dovoljeni; izjemoma jih lahko dovoli vzgojitelj.
 • Vzgojitelj vodi evidenco prisotnosti v času učnih ur in dijakom omogoči učno pomoč (inštrukcije) v dogovoru s svetovalno službo ali medsebojno učno pomoč.
 • Dijaki se lahko učijo tudi v drugih sobah, če s tem soglašajo stanovalci teh sob in odgovorni vzgojitelji. Medsebojno motenje med učenjem ni dovoljeno.
 • Po 22.00 je možno učenje v sobi v soglasju s sostanovalci in vzgojiteljem; slednji da soglasje tudi za učenje v učilnici, vendar le v izjemnih primerih dlje kot do 24.00.
 • Dijaki lahko sprejemajo zunanje obiskovalce v času izven učnih ur do 21.00, vendar le v soglasju z odgovornim vzgojiteljem in z evidentiranjem (osebna izkaznica ali drug veljaven dokument s fotografijo) v recepciji. Dijak, ki sprejme obisk, je odgovoren za obnašanje obiskovalca in povzročeno morebitno škodo. Z obiskom v sobah se morajo strinjati tudi sostanovalci v sobi.
 • Dijaki ne smejo sprejemati obiskov od petka, od 12.00, do ponedeljka, do 7.00, razen obiskov najožjih sorodnikov.
 • Dijaški dom je za dijake odprt od nedelje od 17.00 do petka do 20.00.
 • Ob nedeljah so prihodi dijakov dovoljeni do 21.00. Dijaki vsak prihod od doma v dijaški dom in  vsak izhod iz doma ob nedeljah prijavijo na recepciji v program SEZAM. Prijava na recepciji je potrebna tudi za vsak dijakov odhod domov ali njegov prihod v dijaški dom tekom tedna. Za prihode po 21.00 morajo dati soglasje starši oz. skrbniki (v nadaljevanju: starši). Dijak vsak odhod domov evidentira (še posebno v petek) na recepciji v program SEZAM. Vzgojitelj mora biti o vsakem odhodu domov obveščen. Vzgojitelji v nedeljo med 21.00 in 22.00 opravijo večerni popis prisotnosti dijakov v dijaški dom.
 • Morebitno odsotnost iz dijaškega doma  so starši ali skrbniki dolžni sporočiti še isti dan do 22.00.
 • Čez vikend lahko dijaki ostanejo v dijaškem domu le zaradi šolskih obveznosti, vaj, tekmovanj in treningov – vedno v dogovoru z vzgojitelji in starši, ki o tem pisno obvestijo dijaški dom najkasneje do četrtka do 14.00. Izjeme odobri ravnatelj.
 • Dijaki, ki redno bivajo v dijaškem domu tudi čez vikend, lahko imajo obiske, a jih morajo vnaprej prijaviti svojim vzgojiteljem in dobiti odobritev. Obiski so možni od 7.00 do 22.00 s prijavo in oddajo osebnih dokumentov v recepciji. V tem času je dom zaklenjen. Vrata odpira in zapira prisoten vratar. Dijaki vsak prihod v dom po 21.00 evidentirajo v vratarnici s programom SEZAM. Ob vikendih morajo dijaki upoštevati dogovorjene večerne izhode, v primeru večernega izhoda pa dom zapustiti najkasneje do 23.00.
 • Dijaki lahko, po predhodno pridobljenem soglasju ravnatelja, izdajajo domski časopis, druga gradiva, organizirajo domska društva, domski radio in drugo.
 • Če dijaška organizacija, v katero je včlanjena več kot tretjina vseh dijakov v državi, organizira prekinitev pouka ali drugo obliko protesta (v nadaljnjem besedilu: protest), o protestu pisno obvesti vzgojitelja najmanj dva dni pred protestom. Mladoletni dijaki morajo imeti pisno dovoljenje staršev.
 • Dijaki, ki v času bivanja v domu med tednom odidejo zvečer domov, se lahko istega dne oz. v jutranjih urah naslednjega dne (med 22.00 in 6.00) vrnejo v dijaški dom le v spremstvu staršev ali skrbnikov. Velja za nepolnoletne dijake.
 • V času kurilne sezone se okna v sobah odpirajo pod kontrolo vzgojitelja za kratek čas na stežaj, izven kurilne sezone pa lahko tudi  na nagib.

PRAVILA ŽIVLJENJA IN DELA

Hišni red ureja tista pravila in dela v dijaškem domu, ki so obvezna za vse dijake. Vsi jih morajo spoštovati in upoštevati, da bi bila zagotovljena varnost in zaščita vsakega posameznika:

 • redno obiskovanje pouka in izpolnjevanje vseh šolskih obveznosti
 • sodelovanje v vzgojno-izobraževalnem delu v dijaškem domu
 • skrb za lastno zdravje in oblikovanje zdravega življenjskega sloga
 • neogrožanje zdravja drugih
 • varovanje domskega inventarja in preprečevanje škode
 • skrb za urejenost DD in njegove okolice
 • skrb za red in čistočo v domskih prostorih
 • primernost medsebojnih odnosov – spoštovanje temeljnih človekovih pravic, priznavanje in upoštevanje različnosti in strpnost do drugače mislečih
 • kulturno in prijazno vedenje do drugih dijakov, delavcev DD in obiskovalcev
 • upoštevanje navodil vzgojiteljev in drugih delavcev dijaškega doma
 • dijaki so dolžni s svojim vedenjem prispevati k ugledu dijaškega doma tako v dijaškem domu kot izven njega

UPORABA SOB, SKUPNIH PROSTOROV, SKRB ZA ČISTOČO IN DOMSKO PREMOŽENJE

 • V sobo se dijaki vselijo po razporedu. Sobo lahko zamenjajo le v dogovoru z vzgojiteljem.
 • Opreme in pohištva v sobi praviloma ni dovoljeno premikati.
 • V bivalnih prostorih in v učilnicah so dijaki v sobnih copatih, v telovadnici v športnih copatih in zunaj dijaškega doma v obutvi, primerni za zunaj.
 • Sobe dijaki čistijo po dogovorjenem razporedu.
 • Dijaki so dolžni skrbeti za red in čistočo v svojih sanitarnih prostorih.
 • Odnašanje smeti in čiščenje okolice poteka po dogovorjenem razporedu.
 • Vsak četrtek poteka generalno čiščenje sob.
 • Čistočo sob in skupnih prostorov dnevno preverja vzgojitelj.
 • Glede okrasitve sob (lepljenje plakatov, fotografij idr.) se je potrebno dogovoriti z vzgojiteljem. Sobe morajo biti estetsko urejene, v skladu s splošno veljavnimi kulturnimi normami in sprejemljivo za vse prebivalce v sobi.
 • V domskih prostorih ni dovoljeno propagiranje rasne in nacionalne nestrpnosti, drog, alkohola, tobaka, pornografije in vulgarnosti.
 • Hrane, jedilnega pribora, posode in kozarcev se ne sme nositi iz jedilnice.
 • V jedilnico je dovoljen vstop v čevljih.
 • V jedilnici je prepovedana uporaba mobilnih telefonov in vseh drugih AV sredstev.
 • Uporaba računalnikov, avdio in video naprav v vseh domskih prostorih je možna v dogovoru z vzgojiteljem, starši in sostanovalci ter z upoštevanjem domskega reda (sobna jakost zvoka velja za vse domske prostore) – od 22.00 dalje le z dovoljenjem vzgojitelja in v dogovoru s sostanovalci.
 • Prepovedano je uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v nasprotju z določili domskih pravil v času organiziranih dejavnosti. Pri uporabi mobilnih naprav je potrebno upoštevati naslednje: mobilne naprave morajo biti izključene v jedilnici, na sestankih, predavanjih, delavnicah, organiziranih prireditvah in v prostoru za biljard; mobilne naprave morajo biti utišane v učilnicah, v času učnih ur, v kabinetih vzgojiteljev in po 22.00.
 • Pri uporabi interneta je prepovedano:
  • profitno delovanje
  • neupoštevanje navodil pooblaščenca za internet
  • nepooblaščeno nalaganje programov
  • vdor v sistem.
 • Uporaba računalnika med učnimi urami je dovoljena samo za učne potrebe.
 • Uporaba računalnika je dovoljena do 22.00, po tej uri pa samo z dovoljenjem vzgojitelja.
 • Uporaba avtomatov za izdajo prigrizkov in pijač je v domu možna le do 21.30.
 • Pri uporabi mobilnega telefona je potrebno upoštevati naslednje: mobilni telefon mora biti izključen v jedilnici, na sestankih, predavanjih, delavnicah, organiziranih prireditvah in v prostoru za biljard; mobilni telefon mora biti utišan v učilnicah, v času učnih ur, v kabinetih vzgojiteljev in po 22.00.
 • Nameščanje in uporaba grelnih, hladilnih in kuhalnih naprav v sobah ni dovoljena. Termovke ima vsaka vzgojna skupina.
 • Posteljnino menjajo dijaki sami vsakih petnajst dni – po določenem razporedu.
 • Dijaki lahko uporabljajo domske prostore in zunanje površine v skladu z namenom; pri tem morajo varovati domsko premoženje pred okvarami in poškodbami in zapustiti prostore urejene in očiščene.
 • Če dijak poškoduje inventar kjerkoli v dijaškem domu, mora poškodbo javiti vzgojitelju in poravnati nastale stroške. Dolžan je tudi prijaviti vse vidne okvare, poškodbe ali izrabljenost inventarja, napeljav in drugih naprav v sobah in v drugih prostorih, ki jih je storil neznani storilec. V primeru, da povzročitelj poškodb v sobah ni znan, se stroški popravil delijo na vse stanovalce sobe oz. vzgojne skupine. Poškodbe v skupnih prostorih krije znan povzročitelj ali vsa vzgojna skupina. Izgubljeni ključ se nadomesti z novo sistemsko ključavnico in tremi ključi, kar plača tisti, ki je ključ izgubil, nabavi pa dijaški dom.
 • Dijaki uporabljajo skupne prostore, namenske prostore,  športno in drugo opremo na lastno odgovornost. Pri organiziranih dejavnostih za red in pravilno uporabo skrbi vodja dejavnosti.
 • V primeru, da se dijak slabo počuti, mora o tem čim prej obvestiti matičnega ali dežurnega vzgojitelja (v nočnem času nočnega varnostnika) ali slednje zanj sporoči sostanovalec.
 • V primeru slabega počutja ali poškodbe pomagamo dijaku s čajem, analgetikom oz. antipiretikom iz proste prodaje, z obvezo, sicer kličemo dežurnega zdravnika ali organiziramo prevoz (reševalno vozilo, taksi – na stroške dijaka). V vsakem primeru vzgojitelj ali nočni varnostnik telefonsko obvesti starše. V primeru možne prenosljive okužbe (virusna obolenja idr.) vzgojitelj napoti dijaka v domačo oskrbo.
 • Dijaki morajo pred vstopom v druge sobe potrkati in počakati na dovoljenje za vstop.
 • Dijaški dom ne prevzema odgovornosti za stvari dijakov. Dijaki lahko denar shranijo v računovodstvu.
 • Dijaki ob izpisu predajo vzgojitelju urejeno sobo.

IZHODI

 • Prosti izhod imajo dijaki po dogovoru z vzgojitelji v času izven učnih ur (razen v izjemnih primerih po vzgojiteljevi presoji) med 6.00 in 21.00.
 • Večerni izhod (po 21.00) imajo dijaki po dogovoru z vzgojiteljem in s starši ali skrbniki, največ do 23.30 in v izjemnih primerih za polnoletne dijake do 2.00.
 • Izjave za večerne izhode podpišejo starši ali skrbniki in jih oddajo matičnemu vzgojitelju.
 • Dijaški dom je odprt 24 ur na dan. Prihod med 21.00 in 8.00 se prijavi v recepciji v program SEZAM.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI TER DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ŠTUDENTOV IN DRUGIH OSEB, KI BIVAJO V DIJAŠKEM DOMU

Pravice:

 • Študentom ni potrebno imeti vseh obrokov v dijaškem domu (v ceno je vštet le zajtrk).
 • Za odsotnost iz doma po 21.00 ne potrebujejo dovoljenja.
 • Zanje niso obvezne učne ure in čiščenje okolice (razen v primeru ugotovljenega odmetavanja stvari skozi okno).

Dolžnosti:

 • Upoštevati morajo osnovni hišni red dijaškega doma.
 • Prijaviti morajo prisotnost bivanja v dijaškem domu čez vikend v recepciji.

 

 

NAČIN ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI V DIJAŠKEM DOMU

Dijaški dom skrbi za varnost dijakov z upoštevanjem standardov in normativov ter drugih predpisov, ki urejajo varstvo pri delu. Dijakom zagotavljamo socialno in zdravstveno varnost, osebno integriteto ter uresničevanje temeljnih pravic, ki izhajajo iz Ustave Republike Slovenije in veljavnih zakonov. Dijaški dom varuje osebne podatke dijakov in njihovih staršev v skladu z zakonom in drugimi predpisi. V dijaškem domu je organizirana pedagoška služba, od 7.00 do 22.00, in vratarska služba 24 ur na dan.

V dijaškem domu je prepovedano:

 • nasilno (verbalno, psihično, fizično ali spolno) vedenje
 • izvajanje nedovoljenih načinov uvajanja novincev v dijaškem domu (iniciacija, «krst« in podobno)
 • prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje in uživanje alkohola ali drugih drog
 • kajenje znotraj prostorov dijaškega doma in na funkcionalnem delu okolice doma
 • prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog
 • prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali poškodujejo premoženje
 • ogrožanje varnosti in zdravja sebe in drugih
 • posedovanje živali
 • onesnaževanje in uničevanje žive in nežive narave v okolico doma
 • kakršnokoli dejanje oz. opustitve dejanj, ki povzročajo materialno ali nematerialno škodo sebi ali drugim oz. ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje
 • odnašanje drobnega inventarja in drugih sredstev iz za to določenih prostorov
 • prenočevanje v drugih sobah brez dovoljenja vzgojitelja
 • prenočevanje zunaj DD brez dovoljenja staršev in vednosti vzgojitelja
 • prenočevanje gostov brez predhodne prijave
 • obiskovanje dijakov po drugih sobah v primeru motenja miru in reda v sobah oziroma v vzgojni skupini.

V primeru kršitev domskih (hišnih) pravil se upoštevata PRAVILNIK O BIVANJU V DIJAŠKIH DOMOVIH (III. VZGOJNA OBRAVNAVA DIJAKOV V DIJAŠKEM DOMU – C/ Kršitve dolžnosti in prepovedi, Č/ Postopek vzgojnega ukrepanja, D/ Izvrševanje vzgojnih ukrepov in IV. POSTOPEK VARSTVA PRAVIC) in PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH in se ravna po tam določenih postopkih.
MERILA IN POSTOPKI ZA PODELJEVANJE NAGRAD IN PRIZNANJ

Določa jih PRAVILNIK O BIVANJU V DIJAŠKIH DOMOVIH (III. VZGOJNA OBRAVNAVA DIJAKOV V DIJAŠKEM DOMU – 28. člen).
Dodatek:

 • Pohvala
  Pohvala je pisna in se lahko podeli dijaku za:
  • prizadevno delo v vzgojni skupini
  • pomoč sošolcem/sostanovalcem na različnih področjih
  • za izjemno aktivnost v interesnih in drugih dejavnostih.
 • Priznanje
  Pisno priznanje se lahko podeli dijaku za:
  • enkraten izjemen dosežek, ki povečuje ugled doma na različnih področjih (kulturnem, športnem, raziskovalnem, socialnem)
  • uspešno vodenje ene ali več aktivnosti, prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri različnih dejavnostih v dijaškem domu.
 • Nagrada
  Nagrada se podeli dijaku za:
  • večletno prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri delu v dijaškem domu
  • doseganje rezultatov na različnih tekmovanjih in srečanjih, ki so organizirana za območje občine, regije in države (kulturno, športno, raziskovalno, socialno področje).
 • Zahvala
  Zahvala se podeli zunanjim sodelavcem za sodelovanje z dijaškim domom ali zunanjim mentorjem aktivnosti v dijaškem domu.

Podeljevanje pohval, priznanj in nagrad

Pisne pohvale, priznanja in nagrade se podelijo ob koncu šolskega leta, le izjemoma med šolskim letom. Priznanja, nagrade in zahvale podeljuje ravnatelj; pohvale podeljuje matični vzgojitelj na srečanju vzgojne skupine. Vsak predlog mora biti pisno obrazložen in dokumentiran za vsako šolsko leto.

DRUGE ZADEVE V SKLADU S PRAVILNIKOM O BIVANJU V DIJAŠKIH DOMOVIH

Možnost bivanja v dijaškem domu imajo tudi invalidni dijaki in študentje, ki ne potrebujejo dodatne nege ali posebne prilagoditve prostorske opreme; dijaški dom razpolaga s tremi sobami v pritličju.

SODELOVANJE NA DOMIJADI

Dijaki, ki so s svojimi športnimi, kulturnimi in umetniškimi dosežki sodelovali na domskih, meddomskih, regijskih in medregijskih srečanjih in nimajo težav s šolskim uspehom in domskim življenjem, se udeležijo DOMIJADE na predlog mentorjev in izključno z organiziranim prevozom in spremstvom.

 

 

 

Maribor, 1. 9. 2016

 

 

Ravnatelj:
Ivan Sagadin, prof.

Dijaški dom drava EkoSola ECO Dijaški dom Zdrava šola