Maribor, 28.09.2023 sitemap CD-ji Dravski val E-račun Energetska sanacija DD Drava MB Javni razpisi Informacije javnega značaja Kontakti

Pravila domske skupnosti

 1. Domska skupnost se lahko organizira v skladu z 22. členom Pravilnika o bivanju v dijaških domovih. Ravnatelj imenuje mentorja na predlog dijakov.
 2. Domsko skupnost v dijaškem domu tvorijo vse dijakinje in dijaki ter študentke in študenti doma. Domska skupnost deluje na ravni doma in vzgojnih skupin.
 3. Dijaki in študenti imajo v času bivanja v domu pravico in dolžnost, da prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog, ki izhajajo iz vzgojnega programa in letnega delovnega načrta.
 4. Domsko skupnost vodi predsedstvo domske skupnosti, ki jo predstavljajo predsedniki vzgojnih skupin in mentorica ali mentor, ki izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Ravnatelj imenuje mentorja na predlog dijakov.
 5. Domska skupnost lahko oblikuje komisije, ki delujejo v vzgojnih skupinah in dajejo pripombe za svoje področje predsedstvu domske skupnosti. Te so lahko:
  • Komisija za kulturo – se ukvarja s predlogi in pripravo kulturnih in zabavnih prireditev v domu.
  • Komisija za šport – se ukvarja s športno dejavnostjo v domu in skupaj z mentorji organizira športne prireditve, ligaška tekmovanja in priprave na regijska in medregijska tekmovanja in domijado.
  • Komisija za prehrano – aktivno sodeluje pri pripravi jedilnikov, načrtovanju prehrane in daje pripombe glede posameznih obrokov in živil.
  • Komisija za higieno – aktivno spremlja urejenost prostorov in okolice.
 6. Naloga predsedstva domske skupnosti je:
  • priprava pravil delovanja domske skupnosti
  • priprava predloga za imenovanje mentorja
  • povezovanje in koordiniranje vseh delujočih komisij,
  • iskanje novih možnosti za življenje, učenje in aktivno izrabo prostega časa v domu,
  • pomoč pri reševanju vzgojne in učne problematike dijakov
  • sodelovanje z vodstvom doma
  • dajanje predlogov in pripomb k Pravilom življenja in dela v domu
  • obravnavanje aktualnih tem in dogodkov v domu in izven njega.
 7. Dijaki in študenti so v domski skupnosti enakopravni in izražajo domsko pripadnost.
 8. Domska skupnost zastopa interese vseh dijakov in se zavzema za njihovo uresničevanje in se tako zavzema za:
  • uveljavljanje in varstvo pravic dijakov
  • zagotavljanje sodelovanja dijakov v interesnih dejavnostih
  • ustvarjanje dobrih odnosov med vsemi vzgojitelji in dijaki
  • zagotavljanje domske enakopravnosti
 9. Domska skupnost predvsem:
  • obravnava vprašanja o življenju v domu
  • obravnava program dela doma
  • obravnava vprašanja varstva pred požari
  • obravnava vprašanja kajenja v okolici doma
  • obravnava vprašanja v zvezi s prehrano
  • obravnava vprašanja v zvezi z urejenostjo doma
  • obravnava vprašanja v zvezi s kulturnimi in športnimi dogodki v domu
  • spodbuja in motivira dijakinje in dijake za vključevanje v interesne dejavnosti
  • daje organom doma pobude in predloge.
 10. Domsko skupnost skliče predsednik domske skupnosti sam ali na predlog člana predsedstva ali mentorja. Sestankov se udeležujejo le člani predsedstva ali posameznih komisij. Ti na sestankih predstavijo predloge in mnenja sostanovalk ali sostanovalcev in jih tudi zagovarjajo. Tako ima vsi dijaki pravico in možnost posredno sodelovati pri oblikovanju mnenj in sooblikovanju domskega življenja.
 11. V skladu s pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev mora domska skupnost podati tudi mnenje o obsegu in kakovosti sodelovanja ravnatelja z domsko skupnostjo.
 12. Domska skupnost mora omogočati vsem dijakinjam in dijakom, študentkam in študentom sodelovanje in sooblikovanje skupnega, zdravega in boljšega življenja v domu.
Dijaški dom drava EkoSola ECO Dijaški dom Zdrava šola